Vuesax Vuejs v2.1.0 — Vuejs Admin Dashboard Template

Vuesax Vuejs v2.1.0 - Vuejs Admin Dashboard Template

Vuesax – Vuejs Admin Dashboard Template – is the most developer friendly & highly customisable VueJS Admin Dashboard Template based on Vue CLI, Vuex & Vuesax component framework.

Demo: https://themeforest.net/item/vuesax-vuejs-admin-dashboard-template/23328599


По материалам themelock